ศาลจังหวัดตรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นางชื่นอารี  ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


เอกสารแนบ