ศาลจังหวัดตรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคดีตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดตรัง

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคดีตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลจังหวัดตรัง


เอกสารแนบ