ศาลจังหวัดตรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลสัมพันธ์สัญจร (Reis Relationship Court) : ปี ๒๕๖๐ เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยตามกฎหมาย ณ เรือนจำจังหวัดตรัง

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลสัมพันธ์สัญจร (Reis Relationship Court) : ปี ๒๕๖๐ เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยตามกฎหมาย ณ เรือนจำจังหวัดตรัง


เอกสารแนบ