ศาลจังหวัดตรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดตรัง ณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางชื่นอารี ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดตรัง ณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ