ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดตรัง
  1. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่องการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีล่วงหน้า
  3. เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลจังหวัดตรัง
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 58
ผบ.1017/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1018/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1264/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1265/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1311/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1315/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1316/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1321/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1322/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1323/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1324/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1325/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1326/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1327/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.508/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.587/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.593/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.666/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.667/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.669/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.672/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.676/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.677/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.679/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.680/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.6980/60
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.921/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.935/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.285/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.534/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1305/61
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.3
อ.135/60
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.2143/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.2386/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2735/61
นัดแจ้งสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.3015/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3016/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3017/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3018/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3019/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3020/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3021/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3022/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3023/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3024/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3025/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3026/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3027/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3028/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3029/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3032/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3047/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3048/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3049/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3051/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3052/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.6024/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.655/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.