ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ระบบการจัดการความรู้(KM)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลย วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
 1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลย วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ
  ประกาศศาลจังหวัดตรัง
 1. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่องการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีล่วงหน้า
 3. เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลจังหวัดตรัง

 4. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่องการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีล่วงหน้า
 5. ประกาศศาลจังหวัดตรัง

ระเบียบ
  ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา
 1. ข้อกําหนดของประธานศาลฎี กา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคําคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 2. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

 4. ระเบียบ
 5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
อ.1061/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1159/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1236/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1541/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1770/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2651/59
ฟังผลชำระหนี้/ฟังพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.151/59
สืบพยานจำเลยที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ