ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดตรัง
  1. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่องการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีล่วงหน้า
  3. เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลจังหวัดตรัง
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
ผบ.1940/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1941/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1942/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1943/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1944/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1945/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1946/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1947/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1948/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1949/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1950/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.1951/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.5288/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.6859/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.696/57
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.300/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
พ.433/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ลม.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
อ.1148/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1696/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1919/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2278/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
อ.3260/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3371/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3392/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3422/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.3510/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10
อ.3512/61
สืบส่วนเพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3726/61
แจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ แจ้งสิทธิ1 เวลา 9.00 น.
อ.3727/61
แจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ แจ้งสิทธิ1 เวลา 13.30 น.
อ.3728/61
แจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ แจ้งสิทธิ1 เวลา 9.00 น.
อ.3932/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3933/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3941/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3942/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3943/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3944/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3946/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.3950/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 8.30 น.
อ.6105/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.