ศาลจังหวัดตรัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตรังให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 218 052 :ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดตรัง
  1. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่องการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีล่วงหน้า
  3. เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลจังหวัดตรัง
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 108
ขร.10/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ขร.7/61
ไต่ส่วนมูลคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.1287/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.155/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.157/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.220/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.380/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.381/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.382/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.383/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.384/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.385/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.386/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.387/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.388/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.389/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.390/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.391/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.392/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.393/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.394/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.395/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.396/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.397/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.431/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
เวลา 8.30 น.
ผบ.588/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.591/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.592/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.611/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.613/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.614/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.6264/60
สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.628/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.629/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.686/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.6995/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.1086/60
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
พ.1136/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.3
พ.139/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.150/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.183/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.186/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
พ.187/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.192/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
พ.193/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.196/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
พ.197/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
พ.200/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
พ.201/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.203/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
พ.204/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
พ.209/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.210/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.31/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.783/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.85/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.89/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.901/60
นัดพร้อมสืบพยานโจทก์จำเล
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.91/61
ไกล่เกลี่ยสืบ
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
พ.916/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
พ.98/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1003/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1010/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1041/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
อ.1043/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1047/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1064/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.1088/61
นัดแจ้งสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
อ.1120/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.126/61
นัดพร้อมเฉพาะพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1354/61
ไต่สวนผู้จับกุม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.1394/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1427/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
อ.1629/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1900/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1901/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1902/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1903/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1904/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1905/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1906/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1907/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1909/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1910/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1911/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1912/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1913/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1914/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1915/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1916/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1917/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1918/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1919/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2688/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 10
อ.292/61
นัดตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.4208/60
นัดพร้อมฟังผลหมายจับ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.5048/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 10
อ.5435/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.5597/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.564/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 8.30 น.
อ.565/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 8.30 น.
อ.5778/60
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
อ.6098/60
นัดพร้อมตรวจสอบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.669/61
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.793/61
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.830/61
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.938/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.988/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.